எண்ணங்களை நாடி வந்த உறவுகளை நன்றி கலந்த நெஞ்சத்துடன் வரவேற்கின்றேன்...
இதை படிக்கும் நீங்கள் எத்தனையாவது நபர் -
Saturday, March 12, 2011

SCORE CARD- Battle of the North.-SJC Vs JCC

0 எண்ணத்தில் கலந்தோர் எண்ணங்கள்

Battle of the North.-SJC Vs JCC
JCC won the toss selected to feild
1st inng
SJC batting:-
118 all out
Vivekanantharajah Harivathanan 20
Jesuthasan Adrian 18
Ali Akbar Sansajan 17
Sritharan Priyatharashan 15

JCC Bowling:-
Gnanaseelan Jerikthusan 5/21
Thangarajah Kokulan 4/68

JCC batting:-
131 all out
Edward Edin 50
Mahenthirasa Darshan 15

SJC Bowling
Sangarajah Duckshan 3/13
Ananthakumar Vithushan 3/22
Vivekanantharajah Harivathanan 3/43

2nd inng
SJC batting:-
145 all out
Rajeenthan 45
Daekshan 57

JCC Bowling:-
Jerikthusan 05 wkts
Vathusanan 04 wkts

JCC batting:-
135/8wic 
Jerikthusan (C)30
Kokulan 20
Vathusanan 15
Darvin 12*
Edin 11

SJC Bowling:-
Hrivathanan 04 wkts 
Dakshan 01 wk 
Harikaran 01 wk 
Priyatharsan 01 wk

JCC win by 2 Wickets & 105th Battle of the North trophy
MAN OF THE MATCH - JERIK THUSANTH (JCC) 
BEST FEILDER - RAJINTHAN (SJC) 
BEST BOWLER - JERIK THUSANTH (JCC) 
BEST BATS MAN - EDWARD EDIN (JCC) 
ALL ROUNDER - DAEKSHAN (SJC)

Leave a Reply