எண்ணங்களை நாடி வந்த உறவுகளை நன்றி கலந்த நெஞ்சத்துடன் வரவேற்கின்றேன்...
இதை படிக்கும் நீங்கள் எத்தனையாவது நபர் -
Tuesday, October 12, 2010

வணக்கம் நெஞ்சங்களே.....

3 எண்ணத்தில் கலந்தோர் எண்ணங்கள்
நான் வலை பதிவுக்கு புதியவன்....
என் பதிவுகளை பார்த்து கருத்துகளையும் விமர்சனங்களையும் தெரிவியுங்கள்.....
Continue reading →